Artykukuły

Wytyczne laboratoryjne COVID-19

Podstawowe wytyczne projektowania laboratoriów diagnostycznych COVID-19 na podstawie wytycznych WHO na dzień 19.04.2020 oraz wymagania dla laboratoriów poziomu bezpieczeństwa biologicznego 2 dla COVID-19 wg „Laboratory biosafety manual”.

Bibliografia:

  1. WHO Wytyczne laboratoryjne dotyczące bezpieczeństwa biologicznego związane z chorobą koronawirusową 2019 (COVID-19). Tymczasowe wytyczne 12 lutego 2020 r.
  2. WHO Testy laboratoryjne w kierunku choroby koronawirusowej (COVID-19) w podejrzanych przypadkach u ludzi. Tymczasowe wytyczne 19 marca 2020 r.
  3. Laboratory biosafety manual, 3. wyd. Genewa: WHO; 2004

Poniżej zawarto skrót z wytycznych mówiących o tym, jak powinny być zaprojektowane pomieszczenia laboratoryjne badania COVID-19. Informacje zaczerpnięto z [1] oraz [2] bibliografii.

Testowanie próbek klinicznych od pacjentów spełniających definicje podejrzanego przypadku powinno zostać wykonane w odpowiednio wyposażonym laboratorium, przez personel przeszkolony w zakresie odpowiedniej techniki i procedury bezpieczeństwa. Należy przestrzegać przede wszytkiem zasad bezpieczeństwa biologicznego. Ograniczone są nadal informacje na temat ryzyka stwarzanego przez COVID-19, ale wszystkie należy podjąć procedury oparte na ocenie ryzyka. Obsługa próbek do badań molekularnych wymagała laboratorium klasy BSL-2 lub równoważnych urządzeń. Próby hodowli wirusa wymagają co najmniej laboratorium klasy BSL-3.

Wytyczne laboratoryjne dotyczące bezpieczeństwa biologicznego związane z chorobą koronawirusową 2019 (COVID-19) Wytyczne tymczasowe 12 lutego 2020 r. dostarczają tymczasowych wskazówek na temat bezpieczeństwa biologicznego w laboratorium badania patogenu COVID-19.

Pkt 3. Zalecenia dotyczące minimalnych/niezbędnych warunków pracy związanych z konkretnymi pracami w warunkach laboratoryjnych:

b. Wszelkie prace z potencjalnie zakaźnymi materiałami, w tym z tymi, które mogą powodować rozpryski lub aerozole materiałów zakaźnych (na przykład prace wirówek, mielenie, energiczne wstrząsanie lub mieszanie, otwieranie pojemników z materiałem zakaźnym, których ciśnienie wewnętrzne może różnić się od ciśnienia otoczenia), powinny być przeprowadzane przez personel w odpowiednio utrzymywanych i zatwierdzonych urządzeniach BSC (Biosafety cabnet – Biologiczne szafy bezpieczeństwa) lub podstawowych urządzeniach przechowawczych.

c. Stosowanie odpowiednich środków dezynfekujących 62–71% etanolu; 0,5% nadtlenek wodoru; czwartorzędowe związki amoniowe; i związki fenolowe, jeśli są stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. Inne środki biobójcze, takie jak 0,05– 0,2% chlorek benzalkoniowy lub 0,02% diglukonian chlorheksydyny, mogą być mniej skuteczne. Szczególną uwagę należy zwrócić nie tylko na wybór środka dezynfekującego, ale także na czas kontaktu (na przykład 10 minut), rozcieńczenie (tj. Stężenie składnika aktywnego) i datę ważności po przygotowaniu roztworu roboczego. Ogólnie wiadomo, że ludzkie koronawirusy utrzymują się na nieożywionych powierzchniach, takich jak metal, szkło lub plastik, przez okres do 9 dni.

więcej...Wytyczne laboratoryjne COVID-19

Projektowanie czerpni i wyrzutni dachowych

W związku z częstymi pytaniami o lokalizację czerpni i wyrzutni dachowych poniżej zawarłam graficzną interpretację Warunków Technicznych.

§ 152.
7. Dolna krawędź otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku, powinna znajdować się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m powyżej linii łączącej najwyższe punkty wystających ponad dach części budynku, znajdujących się w odległości do 10 m od wyrzutni, mierząc w rzucie poziomym.

10. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku należy sytuować poza strefami zagrożenia wybuchem, zachowując między nimi odległość nie mniejszą niż 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna być usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnią.

więcej...Projektowanie czerpni i wyrzutni dachowych

Hałas w pomieszczeniach biurowych

Dnia 01.2018 r. została opublikowana norma zmieniająca wartości dopuszczalne poziomów hałasu (wcześniejsza norma PN-N-01307: 1994):

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

Wartości dopuszczalne poziomu dźwięku A:

  • w pokojach biurowych wykorzystywanych przez odrębnych użytkowników – 35 dB
  • w biurach wielkoprzestrzennych, pomieszczeniach biur typu open-space – 40 dB
  • w pokojach do prowadzenia rozmów poufnych (w tym gabinetach dyrektorskich) – 30 dB
  • sale wykładowe, audytoryjne – 35dB
  • pokoje pracowników naukowych i dydaktycznych – 30dB

więcej...Hałas w pomieszczeniach biurowych

Podstawowe informacje na temat jak projektować apteki ogólnodostępne

Sposób wykonania/projektowania aptek regulowany jest polskim prawem, to jaka powinna być minimalna powierzchnia, jakie pomieszczenia wchodzą w skład apteki oraz co powinien zawierać projekt apteki.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U. Nr 171 poz. 1395)

§ 3.
1. Apteka ogólnodostępna powinna być usytuowana na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Izba ekspedycyjna apteki ogólnodostępnej nie może stanowić pomieszczenia przechodniego i zawsze musi być usytuowana na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, pod warunkiem że poziom podłogi tego pomieszczenia znajduje się na poziomie lub powyżej poziomu urządzonego terenu budynku.

3. Dopuszcza się usytuowanie pozostałych pomieszczeń apteki na innych kondygnacjach, pod warunkiem że lokal apteki stanowić będzie organizacyjnie i funkcjonalnie wydzieloną całość, tak aby każde z pomieszczeń wchodzących w skład apteki było dostępne bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

1. Do apteki ogólnodostępnej muszą prowadzić co najmniej dwa odrębne wejścia: 1) dla osób korzystających z usług apteki; 2) dla personelu i dostaw towaru.

więcej...Podstawowe informacje na temat jak projektować apteki ogólnodostępne

Projektowanie saun na podstawie wytycznych Zakładu Higieny Środowiska PZH

Poniższe opracowanie zawiera podstawowe wytyczne projektowe zawarte w opracowaniu PZH, będące pomocą dla architektów i instalatorów. Celem uszczegółowienia należy sięgać do źródła opracowania.

Sauny mogą stanowić odrębne konstrukcje, rozmieszczone poza budynkami mieszkalnymi w ich sąsiedztwie lub stanowić wydzielony zespół pomieszczeń w obrębie budynku, zazwyczaj w bezpośrednim sąsiedztwie basenu kąpielowego.

Temperatura powietrza w gorącym pomieszczeniu sauny waha się od 70 do 110°C Optymalnie na wysokości 1,5 m, zbliżonym do poziomu twarzy osób korzystających z sauny powinna wynosić 70-90°C, przy wilgotności względnej 15-30%.

więcej...Projektowanie saun na podstawie wytycznych Zakładu Higieny Środowiska PZH